Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje i zwroty

Rękojmia

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać
w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres Sprzedawcy, tj. Bez Zbędnych kiloGramów, ul. Długa 83a, 95-073 Jedlicze A lub też mailowo na adres:biuro@bez-zbednych.pl. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: +48 737-48-79-76.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy tj., Bez Zbędnych kiloGramów, ul. Długa 83a, 95-073 Jedlicze A .W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

 

 

Zwrot produktów

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Bez Zbędnych kiloGramów, ul. Długa 83a, 95-073 Jedlicze A . lub też mailowo na adres: biuro@bez-zbednych.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

UWAGA! Towary, których waga całkowita, podawana każdorazowo w karcie produktu, wykracza poza 10kg, ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

 

 

 

 

Adres do obsługi zwrotów i reklamacji

Bez Zbędnych kiloGramów

ul. Długa 83a

95-073 Jedlicze A

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

      (adres osoby składającej pismo)

 

                                                           Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” 

                                                           Żurawia 6/12 lok. 766

                                                           00-503 Warszawa

 

                                           Adres do doręczeń:

                                          Bez Zbędnych kiloGramów

                                          ul. Długa 83a,

                                          95-073 Jedlicze A

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

  1. Data zawarcia umowy ..................................................................................................
  2. Przedmiot umowy ........................................................................................................

 

 

                                                                      ……………………………

                                                                          Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

 

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

      (adres osoby składającej pismo)

 

                                                           Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” 

                                                           Żurawia 6/12 lok. 766

                                                           00-503 Warszawa

 

                                           Adres do doręczeń:

                                          Bez Zbędnych kiloGramów

                                          ul. Długa 83a,

                                          95-073 Jedlicze A

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było .....................................

....................................................................................................................................................

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ............................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ............................................................. ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

                                                                      ……………………………

                                                                          Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl